گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

چهارشنبه 18 اسفند‌ماه سال 1389

شیو ه نامه تصحیح املا

ادامه دارد

شیوه نامه تصحیح املای فارسی دوره های ابتدایی و راهنمایی

برای ایجاد هماهنگی بیش تر در نحوه نمره دهی درس املا ونیزبرای اطلاع دانش آموزان واولیای آن ها ونیزدانشجویان تربیت معلم و  آموزشیاران نهضت سوادآموزی شیوه نامه تصحیح املای فارسی آورده شده است .

ب - موارد دو املایی

عناوین دو املایی

مصوبه

گونه دیگر

دو املایی

الف : اتصال و انفصال

اتصال و انفصال « است » اند .

معلم است ، معلم اند

« معلمست ، معلمند »

هردو صحیح است

اتصال و انفصال پیشوند « به »

« به نام » ، « به خصوص »

« بنام » ، « بخصوص »

هردو صحیح است

اتصال و انفصال « بی »

« بی علاقه »

« بیعلاقه »

هردو صحیح است

اتصال و انفصال « تر، ترین »

« بزرگ تر »

« بزرگتر»

هردو صحیح است

اتصال و انفصال « چه »

« چه قدر »

« چقدر »

هردو صحیح است

اتصال و انفصال « کلمات ترکیبی »

« فرهنگ سرا »

« فرهنگسرا »

هردو صحیح است

اتصال و انفصال « که »

« چنان که»

« چنانکه »

هردو صحیح است

اتصال و انفصال « ها »

« کتاب ها »

 « کتابها »

هردو صحیح است

اتصال و انفصال « هم »

« هم کلاس »

« همکلاس »

هردو صحیح است

اتصال و انفصال « به » ، می

« به خانه می رود »

« بخانه میرود »

هردو صحیح است

ب : اتصال و انفصال

تغییر واج

خانه ی علی

املای فارسی ، دانایی

خانه علی

املاء فارسی ، دانائی

هردو صحیح است

هردو صحیح است

پ : حذف و اضافه

« رعایت نشانه گذاری »

« داناست ، نیکوست » و ...

« داود ، جست و جو و ... »

گفت : می آیم و ...

« دانا است ، نیکو است » و ...

« داوود ، جستجو و ... »

گفت : « می آیم و .... »

هردو صحیح است

هردو صحیح است

هردو صحیح است