گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

هوالمحبوب

تاریخ تحویل به خانواده: ..../..../....8

     ولی محترم دانش آموز .....................................                        پایه ی :  ............ 

     مجتمع آموزشی  ..........................                                              تاریخ تحویل به مجتمع: ..../..../....8

  احتراما به منظور برنامه ریزی و نظارت بهینه بر عملکرد فرزندتان در اموردرسی ،اخلاقی،انضباطی و بهد اشتی ،خوا هشمند است 

ایام هفته

میزان مطالعه و داشتن برنامه درسی

چگونگی انجام تکالیف

وضعیت اخلاقی و انضباطی

رعایت نکات بهداشتی

محل نظر و امضا ولی دانش آموز

در پایان هر روز

30

دقیقه

60

دقیقه

بیش از 60 دقیقه

به موقع و بادقت (قبل از ساعت 9شب)

بی علاقه و نامنظم (بعداز ساعت 9شب)

عالی

خوب

متوسط

عالی

خوب

متوسط

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ذیل رادرطول هفته جاری تکمیل نمایید.                                                           با تشکر- آموزگار فرزندتان